Navigace

Obsah

památné / významné stromy, aleje

Platan javorolistý (Platanus acerifolia),

Největší platan v České republice, zvaný Josefinin, roste v obci Bartošovice v zámeckém parku u severní stěny zámku.

Řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus)

Pětikmenný exemplář nebývalých rozměrů roste na pravém břehu Odry, asi 100 m severně od Dolního rybníka.

rybolov

Bartošovické rybníky

Rybníky se nacházejí na dolním konci obce. Je jednou ze zastávek zámecké naučné stezky a místem každoročně pořádaných podzimních pooderských rybářských slavností. V blízkosti rybníku je umístěna hospůdka s menším občerstvením, kde můžete nejen načerpat síly na další cestu, ale také si vypůjčit rybářské náčinní. Na řece Odře, nad Bartošovickým mlýnem, je vybudován dřevěný střechovitý jez.

naučné stezky

Zámecká naučná stezka

Zámecká naučná stezka dostala název podle jednoho ze svých zastavení, které je věnováno Bartošovickému zámku. Trasa Zámecké naučné stezky má délku cca 5 km. Je vedena katastrálním územím obce Bartošovice, ležícím převážně v chráněné krajinné oblasti Poodří. Návštěvníkovi nabízí možnost bližšího seznámení s přírodou zemědělské krajiny a nivy řeky Odry s jejími mokřady, rybníky a lesy, se zástupci rostlinných a živočišných druhů v daném území a v neposlední řadě s historií a památkami obce.

chráněná území a rezervace

Přírodní rezervace Bartošovický luh

Přírodní rezervace Bartošovický luh Rezervace zahrnuje přirozeně meandrující tok Odry, ekosystém Horního Bartošovického rybníka s litorálními porosty a s přilehlými drobnými vodními plochami, mokřady a rákosinami, souvislý pás aluviálních luk se zvodnělými příkopami a se skupinami rozptýlené mimolesní zeleně, zalesněnou terasu s četnými prameništi a lesními mokřady a ovocný sad v terase s tradičními ovocnými odrůdami zdejšího regionu. Jednotlivé ekosystémy tvoří harmonicky a funkčně propojený krajinný celek se zachovalým režimem přirozených povrchových rozlivů Odry a se soustředěním zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Přírodní rezervace Koryta

Lesní porost v říční terase řeky Odry - lužní les svazu Alnion incanae s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin (hadilka obecná, kozlík celolistý, sněženka předjarní) a živočichů (střevlík).

zámky

Zámecký park

Nedílnou součástí zámku v Bartošovicích je zámecký park. Je nejen klidným odpočinkovým místem, ale i místem plné inspirace.